همانطور که رشد می کنید، شما کشف خواهید کرد که شما دو دست دارید.
یکی برای کمک به خودتان، دیگری برای کمک به دیگری...
#آدری_هپبورن